گویا ترجمه آمادگی ارائه خدمات ترجمه انواع متن های (در حال حاضر متن های به زبان انگلیسی) شامل کتاب، مقاله و … را دارد.

متن های عمومی متن هایی هستند که مخاطب آن عامه مردم هستند و واژگان تخصصی یکی از رشته های علمی در ان کم تر مورد استفاده قرار گرفته است.

متن های تخصصی به متن های مربوط به هریک از رشته های علمی گفته می شود. این متن ها می توانند در قالب مقاله، پایان نامه، کتاب و … باشند.